TP1 – Asiantuntijuusverkostot ja uusi opettajuus

Työpaketti 1:n toiminta perustuu pidempikestoisiin yhteistyöhankkeisiin koulujen ja opettajankoulutusyksiköiden välillä. Niissä keskeistä oli kouluyhteisön kehittäminen, ammatillisen kehittymisen tukeminen ja koulun pedagoginen kehittäminen. Työpaketti perustui pitkäjänteisen kouluyhteistyön suunnittelulle, toteuttamiselle ja kehittämiselle. Työpaketin ajatuksena oli kehittää ja mallintaa pitkäjänteistä kouluyhteistyötä, jossa sekä opettajat, opettajaopiskelijat että opettajankouluttajat tulevat osallisiksi osaksi koulun kehittymistä ja elinikäistä oppimista. Oppimissisällöt ja toimintatavat suunniteltiin yhteistyökouluilla tehtyjen alkukartoitusten pohjalta, ja niitä päivitettiin tarpeen mukaan prosessin eri vaiheissa.

Työpaketti 1:n pitkäjänteistä kouluyhteistyötä toteutettiin yhdessä keskisuomalaisessa (Jyväskylän yliopisto) ja kahdessa eteläsuomalaisessa koulussa (Helsingin yliopisto) vuosien 2018–2020 aikana. Jyväskylän yliopiston yhteistyökoululla korostuivat visiotyö, tiimioppiminen ja moniammatillinen yhteistyö sekä monipuolinen koulun pedagoginen kehittäminen. Yhteistyöhön osallistui koko koulun henkilökunta, ja koululla vieraili vuoden aikana lukuisia opettajankouluttajia sekä opettajaopiskelijoita. Helsingin yliopiston ensimmäisessä yhteistyökoulussa kehittämiskohteina olivat yhteistyö ja osaamisen jakaminen, digiteknologian pedagoginen hyödyntäminen, erilaiset oppimistilat sekä monialaiset oppimiskokonaisuudet. Pienen koulun henkilökunnasta lähes jokainen osallistui yhteistyöprojektiin. Toisella Helsingin yliopiston yhteistyökoululla muodostettiin tiimi, jonka kanssa kehitettiin teknoluokkapedagogiikkaa.

Syklinen kehittämismalli, Helsingin yliopisto

Lue loppujulkaisu kokonaisuudessaan (pdf)